1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad müüja, MultiShop OÜ, registrikood 14471223, asukoht Tuukri tn 23-104 Tallinn, Harjumaa 10152, tel. +372 55 24090 , e-post: info@multishop.ee (edaspidi nimetatud Müüja), ja ostja (edaspidi nimetatud Ostja) vahel veebipoest aadressiga www.multishop.ee (edaspidi E-pood) kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks Müügitingimustele reguleerivad tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Müüja jätab endale õiguse teha Müügitingimustes muudatusi. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse tegemisest E-poes. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne Müügitingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimusi.

  1. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

2.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

2.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

2.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel.

2.7 Toodete pildid ja kirjeldused on illustreerivad ning ei pruugi vastata tegelikkusele. Täpne kirjeldus on ainult toote nimetusel ning mudelil.

2.8 Toodete kirjeldus võib puududa või olla ebatäpne. Juhul, kui kirjeldus puudub või ei ole täpne, siis täpsemat informatsiooni saab leida tootjate kodulehel.

2.9 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  1. Hinnad

3.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2 Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Ostja valitud tarneviisile.

3.3 Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib Ostjale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

4. Taganemisõigus

4.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

4.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.

4.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada taganemisavaldus elektronposti aadressile info@multishop.ee ja tagastada toode Müüjale vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

4.4 Taganemisel kannab Müüja Ostjale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud.

4.5 Tagastamisega seonduvad kulud tasub Ostja.

4.6 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimuste punktis 4.2 toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

  1. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamine

5.1 Müüja vastutab toodete lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest Ostjale.

5.2 Müüja ei vastuta:

5.2.1 Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

5.2.2 puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;

5.2.3 toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5.3 Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saadab Ostja toote tagastamise avalduse vastava teate hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Müüja elektronposti aadressile info@multishop.ee. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

5.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

5.5 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt avalduses näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud. Müüja võib loobuda toote tagastamise nõudest.

  1. Müüja õigused tellimustest taganemisel

6.1 Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:

6.1.1 Ostja ei tasu arvet tähtaegselt;

6.1.3 tellitud tooted on laost otsas.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Muud tingimused

8.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.2 Ostja ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.3 Müügitingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

8.4 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Palun kinnitage, et olete nõus Müügitingimustega”, kinnitab Ostja, et on tutvunud Müügitingimustega, neist aru saanud ja nõustunud.

Head ostlemist!